Süre Uzatım Dilekçesi Örneği

//

Av. Emrecan Genez

Süre Uzatım Dilekçesi, davalının süresi içerisinde cevap veremediği durumlarda mahkemeden ek süre talep ettiği dilekçedir. Süre uzatım dilekçesi örneği yazımız devamında yer almaktadır.

………………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ESAS NO  : …………………

DAVALI                      : …………………

VEKİLİ                       : Av. Emrecan Genez

DAVACI  : …………………

VEKİLİ                       : Av. …………………

KONU  : Cevap süresinin HMK madde 317 gereği 2 hafta uzatımı talebidir.

1-) Yukarıda belirtilen Mahkemeniz dosyası ile ilgili dava dilekçesi müvekkilim tarafından ………………… tarihinde dilekçenin ekleri eksik bir şekilde tebellüğ edilmiştir. İstanbul’da ikamet eden müvekkilim dosya üzerinde tarafımı henüz vekil olarak atamıştır. Vekil olarak atandığımız tarih olan ………………… yasal cevap süresinin son gününe denk gelmiştir.

2-) Dava dilekçesindeki iddiaların cevaplanabilmesi için gerekli olan tüm inceleme ve araştırmanın yapılması, bilgi ve belgelerin temini uzun bir süre gerektireceğinden davaya cevap süresinin, yasal cevap verme süremize ek olarak HMK madde 317 gereği 2 hafta ek süre verilerek uzatılmasını, cevap dilekçesi ile bildirilecek olan tüm savunma ve ilk itiraz haklarım saklı kalması kaydı ile saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

DELİLLER                                : Bilirkişi, Tanık, Yemin, Tapudan celp edilecek evraklar, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, taraflar arasında tanzim edilen sözleşmeler.

HUKUKİ SEBEPLER                 :   Türk Medeni Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar.

SONUÇ VE İSTEM                       : Yukarıda açıklanan nedenlerle H.M.K madde 317/2 ye göre cevap dilekçemizi sunabilmemiz için CEVAP VERME SÜRESİNİN, SÜRENİN BİTİMİNDEN İTİBAREN 2 HAFTA UZATILMASINA karar verilmesini vekil sıfatıyla arz ve talep ederiz.

…………………

    Davacı Vekili

                                                                                                                          Av. Emrecan Genez

Yorum yapın